οι νέες αντικαπνιστικές ρυθμίσεις (Νόμος 4633/2019)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4633/2019 για τη “Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις”.

Μεταξύ άλλων, ο νόμος περιλαμβάνει νέες ρυθμίσεις αναφορικά με την αντικαπνιστική νομοθεσία.

Με τις νέες διατάξεις ρυθμίζονται συνοπτικά τα εξής:

i. Καταργείται η εξαίρεση των κέντρων διασκέδασης, καζίνο, καταστημάτων τυχερών παιγνίων από την απαγόρευση του καπνίσματος,

ii. Προστίθεται η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) στις επιφορτισμένες για την τήρηση του Νόμου Αρχές,

iii. εισάγεται η απαγόρευση σε χώρους ψυχαγωγίας ανηλίκων, αθλοπαιδιών κλπ, και αναβάλλεται η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του άρθρου 15 του ν. 4419/2016 (Α΄174) από 10.9.2019 για τις 30.3.2020 (απαγόρευση κυκλοφορίας στην αγορά του καπνού μάσησης).

Αναλυτικά:

Απαγόρευση καπνίσματος στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών

Για την ως άνω παράβαση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ στον επιβαίνοντα που καπνίζει ανεξάρτητα αν είναι οδηγός, ενώ διπλασιάζεται το πρόστιμο στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, αν αυτός που καπνίζει οδηγεί αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης.

Επιπλέον στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας ικανότητος οδήγησης για διάστημα ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση έστω και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση, αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο.

Η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή των προαναφερόμενων διοικητικών ποινών γίνεται από τα αστυνομικά όργανα.

Απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού

Με τη διάταξη του άρθρου 45 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) προστέθηκε διάταξη στο άρθρο 3 του ν. 3730/2008 (Α’ 262), με την οποία παρασχέθηκε στα καζίνο και στα κέντρα διασκέδασης με εμβαδόν άνω των 300 τ.μ. με ζωντανή μουσική, η δυνατότητα να διαμορφώνουν στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους τους, χώρους καπνιζόντων μέχρι το 1/2 του συνολικού εμβαδού του καταστήματος, υπό την προϋπόθεση της καταβολής ετήσιου τέλους ύψους 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Κατά συνέπεια, με την ως άνω διάταξη του ν. 3986/2011 7 θεσπίσθηκε εξαίρεση από την απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους, των ανωτέρω καταστημάτων, υπό την προϋπόθεση της καταβολής από μέρους τους οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους).

Ωστόσο, με την υπ’ αριθ. 551/2019 απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 45 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) είναι ανίσχυρη, ως αντιβαίνουσα στις διατάξεις της κυρωθείσας με το άρθρο πρώτο του ν. 3420/2005 (Α΄ 298) διεθνούς Σύμβασης για τον έλεγχο του καπνού, η οποία μετά την κύρωσή της απέκτησε αυξημένη τυπική ισχύ έναντι κάθε αντίθετης διάταξης της εσωτερικής νομοθεσίας.

Διαβάστε σχετικά: Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΣτΕ Δ΄ Τμ. 551/2019)

Ενόψει λοιπόν της συγκεκριμένης νομολογιακής εξέλιξης και σε συμμόρφωση προς τη δικαιοδοτική κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, καταργείται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3730/2008 σχετικά με τη θέσπιση εξαίρεσης από τις διατάξεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας των καζίνο, των κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και των καταστημάτων όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια.

Παράλληλα, με τη νέα ρύθμιση προσδιορίζονται οι αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας κατά του καπνίσματος και τη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται ρητά και το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο μπορεί να συνδράμει πλέον και αυτοτελώς, χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών οργάνων ελέγχου στην εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για τον έλεγχο των παραβάσεων της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Απαγόρευση κατανάλωσης καπνού σε υπαίθριους χώρους

Σκοπός της διάταξης είναι η επέκταση της απαγόρευσης του καπνίσματος σε υπαίθριους χώρους δραστηριότητας, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων κατά κύριο λόγο.

Το μέτρο αυτό λαμβάνεται ως πρόσθετο μέτρο προστασίας των ανηλίκων από το κάπνισμα και από τις συνέπειες έκθεσης σε αυτό, καθώς και για την αποφυγή λήψης παραδειγματισμού ή προώθησης προτύπων ατόμων που καπνίζουν.

Καπνικά μασώμενα προϊόντα

Με τη διάταξη κρίνεται απαραίτητη η αλλαγή του χρόνου έναρξης ισχύος του μέρους εκείνου της διάταξης της παραγράφου 22 του άρθρου 96 του ν. 4600/2019 (Α’ 43), που αναφέρεται στην απαγόρευση κυκλοφορίας στην αγορά του καπνού μάσησης, του καπνού που λαμβάνεται από τη μύτη και των υποκατάστατων καπνού.

Ως εκ τούτου, αναβάλλεται η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του άρθρου 15 του ν. 4419/2016 (Α΄ 174) από 10.9.2019 για τις 30.3.2020.

Η ανάγκη να παραταθεί κατά έξι (6) μήνες η έναρξη ισχύος της απαγόρευσης κυκλοφορίας καπνού μάσησης, του καπνού που λαμβάνεται από τη μύτη και των υποκατάστατων καπνού, κρίνεται αναγκαία καθότι το καθεστώς εφαρμογής της διάταξης ευρίσκεται στο στάδιο της σχετικής επεξεργασίας από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Υγείας (DG HEALTH) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δείτε αναλυτικά τον Νόμο 4633/2019, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

οι νέες αντικαπνιστικές ρυθμίσεις (Νόμος 4633/2019)
Κύλιση προς τα επάνω