Νέες Διατάξεις

αντικαπνιστικος

Άρθρο 16Απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού Το άρθρο 3 του ν. 3730/2008 (Α΄ 262), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 3 1. Εκτός από όσες απαγορευτικές ή περιοριστικές διατάξεις ισχύουν και εφαρμόζονται ήδη, απαγορεύεται πλήρως, το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού στους ακόλουθους χώρους: (α) σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή […]

Scroll to top